Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen door zitting te nemen in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De ouders kunnen zich kandidaat stellen en worden door ouders van de school gekozen, tijdens de jaarvergadering; de leerkrachtafgevaardigden worden gekozen door het team.
Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar en is na aftreden ook weer herkiesbaar. Meer hierover is terug te vinden het reglement dat op school aanwezig is.
 
Wat doet de MR?
De MR heeft bevoegdheid, gevraagd of ongevraagd, het bestuur en/of de schoolleiding advies te geven over alle zaken de school betreffende. In een aantal gevallen, in de wet genoemd, moet het bestuur en/of de schoolleiding advies aan de MR vragen alvorens te mogen besluiten.
Ten aanzien van het beleid op school heeft de MR de mogelijkheid om mee te denken, te adviseren en instemming te verlenen.
De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op Medezeggenschap Scholen (W.M.S.) en in het reglement.
De MR dient een gezamenlijk belang, van zowel ouders als leerkrachten.
 
Zaken waarmee de MR zich bezighoudt:
-          het veranderen van de doelstelling van de school,
-          schooltijdenregeling
-          vakantieregeling
-          klachtenregeling
-          formatieplan
-          overblijfregelingen
-          sollicitaties
 
Wie zitten er in de MR?
Op onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting in de MR.
Tijdens de vergaderingen is ook de directeur aanwezig, deze heeft een adviserende en informerende functie binnen de MR.
 
Ouders        Renate van Klaveren, (secretaris), moeder van Raeven
                         Stella Braber (voorzitter), moeder van Esmée en Daniëlle.
Leerkrachten: Sandra van der Meer  
                                 Andrea van Helden

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar.
De vergaderdata zijn te vinden op de kalender op de website.
Via de mail is de MR bereikbaar via:  mr@obsdemolenvliet.nl

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

 

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de overkoepelende medezeggenschapsraad van SOPOGO. Een bestuur dat meer dan één school bestuurt, is verplicht een GMR op te richten. De GMR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die bovenschools van belang zijn. Het op elke school aanwezige GMR-reglement biedt daar nadere informatie over.

De GMR handelt zaken af die bovenschools georganiseerd worden en heeft daarbij adviesrecht of instemmingsrecht. Het gaat hierbij om onderwerpen die door de directeur-bestuurder van SOPOGO behandeld worden en voor de (meeste) scholen van toepassing zijn. De GMR bestaat uit 13 ouders en 13 personeelsleden. Iedere school vaardigt één ouder en één leerkracht af, namens de Molenvliet gaan de ouders en leerkrachten om de beurt.