Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) is een commissie van minimaal 3 ouders.
De activiteitencommissie is op onze school een actieve oudergroep, die samen met het team diverse activiteiten organiseert, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de paasactiviteit, de sportdag, het afscheid van groep 8 en schoolfotografie.
Om haar taak te kunnen uitoefenen beheert de AC een schoolfonds waaruit activiteiten bekostigd worden, die niet uit het leermiddelenbudget betaald kunnen dan wel mogen worden. Wij doen dan ook een beroep op alle ouders om deze ouderbijdrage tijdig over te maken, daar de AC anders niet in staat is deze activiteiten voor uw kinderen te organiseren. Wanneer de penningmeester van de AC constateert dat de hoogte van de ouderbijdrage moet worden aangepast, stelt zij dit voor aan de AC.
Indien de AC instemt met de verhoging stelt de MR in zijn jaarvergadering de ouderbijdrage voor dit schoolfonds vast. Tijdens de jaarvergadering van de AC wordt de samenstelling van de AC voor het lopende seizoen - indien nodig via verkiezingen - bekend gemaakt.
De vrijwillige ouderbijdrage in het schooljaar 2019/2020 is € 27,50 per kind per schooljaar.
De AC vergadert minimaal 8 keer per jaar.
Een enkele ouder wil wel eens aan de poort mopperen over de gang van zaken op school en spreekt AC-leden daarop aan. De AC wordt op deze manier een doorgeefluik. Het is beter om dan binnen te lopen en te vragen naar de toedracht bij de leerkracht of de schoolleiding. Heeft u opmerkingen, vragen of klachten, dan dient u dit in eerste instantie met de leerkracht te bespreken. Indien nodig kunt u daarna met de directeur contact zoeken.
Heeft dit niet gewenste effect dan kunt u zich vervolgens wenden tot de MR.

De samenstelling van de AC:
Penningmeester : Eva Mikx
AC-leden: Daniëlle van Gent, Dingena Visser,  Melanie den Hartog, Ana Lopes, Paola Anedda, Miranda de Vrij, Marieke Krijger en Eva Mikx.

Het rekeningnummer van de AC is:  NL 58 RABO 0115384391  t.n.v. OBS de Molenvliet.