Techniek

Visie op Wetenschap en Techniek op OBS de Molenvliet
 
Waarom vinden wij wetenschap en techniek belangrijk?
Integratie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs.
Techniek is niet een op zichzelf staand vak, maar zien wij als geïntegreerd onderdeel van het onderwijsaanbod. Wetenschap en techniek heeft raakvlakken met het reken- en taalonderwijs, maar ook met informatieverwerking en wereldoriëntatie. Techniek vormt een rijke en natuurlijke bron van interesse bij kinderen.
 
Techniek speelt in op
Wij onderhouden relaties met omliggende bedrijven om een koppeling tussen school en de ‘nabije’ werkelijkheid te bevorderen. Bedrijven en instellingen met wie wij relaties hebben opgebouwd komen voort uit het techniek-pro project, met Deltawind, de RGO (het voormalig Edudelta College).
 
Omdat wij eco-school zijn hebben we ook een koppeling gemaakt op dit terrein. Momenteel zijn we bezig met het eco-techniek-project ‘regenwater, we hebben er schoon genoeg van’.

Inhoudelijke criteria
Vaardigheden die bij wetenschap en techniek naar voren komen:
- Probleemoplossingsvaardigheden en Ontwerpvaardigheden
- Praktisch-technische vaardigheden
Voor het ‘leren’ zijn de volgende aspecten van belang:
Het algemene doel van wetenschap en techniek
In het SLO-leerplan is het volgende algemene doel geformuleerd:
Het onderwijs in techniek richt zich op het kennismaken met die aspecten van techniek die van belang zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling van leerlingen van 4 t/m 12 jaar, inclusief het verkrijgen van een goed beeld van techniek. Leerlingen leren daarbij techniek voort te brengen en ‘praktisch bezig te zijn’ en ze verwerven kennis en inzicht in de wijze waarop producten tot stand komen. Daarnaast leren ze om te gaan met een aantal technische producten en krijgen ze de gelegenheid eigen mogelijkheden en interesses ten aanzien van techniek te ontdekken. Techniek dient in de uitwerking aantrekkelijk en zinvol te zijn voor alle leerlingen.
 
De technische gebieden
Het technisch proces
- de ontwerpfase
- de maakfase
- de gebruiksfase
Technische principes
In het document ‘Leerlijn wetenschap en techniek OBS de Molenvliet’ worden alle technische gebieden uitgezet in een meerjarenplan, geordend per bouw.
 
De taak van de techniekcoördinator op OBS de Molenvliet
De hoofdtaak van de techniekcoördinator is om wetenschap en techniek te integreren in het basisonderwijs. Hij weet ook aanknopingspunten voor het ervaringsgebied wetenschap en techniek te kunnen vinden bij andere kennisgebieden, schoolsituaties en de actualiteit. Ook moet hij zijn collega’s enthousiast kunnen maken en adviseren bij het techniekonderwijs.
Techniek is een terugkerend item op de teamvergaderingen.
De coördinator draagt er zorg voor dat, in voorwaardelijke sfeer, het project VTB doorgang kan vinden binnen de school. Contacten met VTB, uitzetten van vragenlijsten, schrijven van schoolplannen en leerlijnen horen daar bij.