Visie en missie

De Molenvliet; Groeien, bloeien en samen leren!

Wij zien onze school als een kleine gemeenschap waar we werken vanuit vier kernwaarden. Die kernwaarden omvatten de hele gemeenschap; ouders, leerlingen en het team en zijn verweven in elkaar. Daarnaast betrekken we ook de rest van het dorp hierbij; denk aan ouderen, kunstenaars, cultureel erfgoed enz. 

Welbevinden 
We gaan ervanuit dat leerlingen zich pas kunnen ontwikkelen als ze zich veilig voelen en met plezier naar school komen. De leerkracht draagt zorg voor een veilige en rustige omgeving waarin oog is voor de ontwikkelingsbehoefte van elk kind. Samen met de ouders, als gelijkwaardige partners streven we naar een positieve houding richting leren en de school en zijn we allen actief het welbevinden van het kind zo groot mogelijk te laten zijn. 

Samenwerken
Samenwerken begint bij vertrouwen. Als je welbevinden goed is, dan ontstaat er vertrouwen tussen leerlingen en de leerkracht en de ouders. Dit zorgt ervoor dat er optimaal kan worden samengewerkt. Leerlingen op onze school hebben een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Leerlingen helpen elkaar waar nodig en gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Afspraken die we met elkaar maken, komen we na. We vertrouwen erop dat leerlingen hun eigen talenten ontwikkelen. Ouders zijn actief betrokken bij het leerproces van de leerling en nemen hun verantwoordelijkheid vragen te stellen. 

Groei
Kinderen werken binnen de jaargroepen aan de groepsdoelen, subgroep-doelen en aan hun persoonlijke doelen. Deze zijn zichtbaar binnen de groep. Kinderen scoren zichzelf en reflecteren op hun handelen door het invullen van een zogenaamd ik-rapport. Leerlingen zijn bij voortgangsgesprekken aanwezig vanaf leerjaar 5 en vanaf leerjaar 6 presenteren ze zelf hun voortgang aan de ouders. Groeien, doen we op allerlei fronten op de Molenvliet. Er is oog voor sociale vaardigheden, kunst, cultuur en techniek. We werken dan ook vanuit thema´s. In de ochtend staan de basisvakken centraal en in de middag werken we veelal thematisch. Voor meer begaafde leerlingen is er een plusklas binnen de stichting aanwezig. 

Duurzaamheid
De Molenvliet is de eerste ECO-school van Nederland. We vinden het belangrijk om leerlingen voor te bereiden op een duurzame toekomst. Dit doen we door leerlingen te betrekken bij een duurzame leefwijze, waaronder het scheiden van afval dat we produceren en het afval te reduceren. Leerlingen verbouwen hun eigen groenten in de moestuin. Elke twee jaar staan er twee duurzame thema´s centraal. Ouders onderschrijven de visie op duurzaamheid van de school en helpen mee leerlingen hierin te ondersteunen. We stimuleren kinderen tot het duurzaam denken en doen.