Missie / visie
 

O.b.s. de Molenvliet is een openbare basisschool voor alle kinderen vanaf 4 jaar.
Het basismodel op de Molenvliet is adaptief onderwijs geven binnen de jaargroepen.
Adaptief onderwijs wil zeggen, dat de school inspeelt op individuele verschillen in tempo, belangstelling en begaafdheid. Wij streven naar een zo zelfstandig mogelijke werkhouding en stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van de leerling.
De kinderen leren samenwerken en samenleven.
Dit is uiteraard de grove structuur van ons onderwijs; daarbinnen is ruimte voor individualisering en differentiatie. Onder differentiatie verstaan we: “Het doelgericht aanbieden van de leerstof op een zodanige manier dat deze aansluit op de mogelijkheden van het individuele kind”. Ons streven is er daarom op gericht eventuele leerproblemen in een vroeg stadium te signaleren en de leerlingen adequate hulp te bieden.
Het team van De Molenvliet schept een onderwijsleersituatie die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. Deze aspecten betreffen de cognitieve, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.
De Molenvliet wil een actieve school zijn met een uitnodigende houding voor leerlingen en ouders.
We proberen een sfeer te scheppen, waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt qua uiterlijk, taal, culturele achtergrond en intellectuele mogelijkheden.
We vinden het onze taak om op school een sfeer van vertrouwen te creëren. Kinderen worden gestimuleerd om een mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol moet worden beschouwd. Het is belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen op school.

 

De Molenvliet is een openbare school.
De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie in zwarte en witte scholen tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.
De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.